مسافران بزرگوار بهشت

بنام آنکه هستی نام ازو یافت

بنام آنکه نورش بر دلم تافت


اینکه ار کجا آمده ام به عجب میدانی و اینکه درین کهنه دیر که خمیرمایه منست به مشقت می ریم میدانی و البته چنین موجودیکه اشرف مخلوقاتم میدانی و اینکه در سفرم از پشت آدمی و گهواره متنعم و خوشگوار رحم و این دیار رو به فنا که خداوند سبحان خبرش را داده وبه به که این مسافر خستگی نمیداندو بحول و قوه الهی مسیرش را می پیماید تا در منزل اخروی و جاودانه متنعم ساکن گردد.

الهی شکر که چنین موجود هم حقا چنان جایگاه چون بهشت زیبنده اش باد آمین

/ 9 نظر / 12 بازدید
hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالییییییییییییییییییییی

hesabdari97

عالیییییییییییییییییییییییی